• 2015-06-26
  Wczoraj tj. 25.06.2015r. w Sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu nasze Stowarzyszenie zorganizowało pierwsze spotkanie podsumowujące Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz RP 2007-2013. Była to okazja do przeglądu realizowanych projektów oraz przyjrzenia się statystykom FM oraz ogólnie obowiązującym zasadom w okresie programowania 2007-2013.
 • 2015-06-24
  23 czerwca br. Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Program odpowiada na kluczowe wyzwania polsko-czeskiego pogranicza i będzie wspierał projekty w zakresie wspólnego zarządzania ryzykiem, rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego, poprawy jakości edukacji oraz współpracy instytucji i społeczności. Jest to jeden z kilku programów współpracy transgranicznej, które będą wdrażane na polskich granicach w perspektywie finansowej 2014-2020. Na jego realizację zostanie przeznaczone ponad 226 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • 2015-06-16
  W dniu 15. 06. 2015 r. w Ostrawie odbyło się wstępne posiedzenie Komietetu Monitorującego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, którego celem było, między innymi, zatwierdzenie zawiadomień o ogłoszeniu naboru na kluczowe projekty nowego Programu. Zawiadomienia dotyczyły projektów parasolowych Funduszu Mikroprojektów oraz projektów flagowych i drogowych, których propozycje zostały już wcześniej omówione i rekomendowane przez grupę roboczą ds. przygotowania programu czesko-polskiej współpracy transgranicznej w okresie 2014-2020.
 • 2015-06-15
  W dniu 11.06.2015r. w budynku Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy ul. Wspólnej w Warszawie odbyło się IV Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej. Zebrani przedstawiciele Euroregionów zapoznali się między innymi ze sprawozdaniem Przewodniczącego FERP, omówili kierunki działań w najbliższym roku, w tym możliwe formy współpracy Federacji z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FERP, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za 2014r. i przeznaczenia zysku; udzielenia Zarządowi absolutorium za 2014r.; wysokości składki członkowskiej obowiązującej w 2015r.i 2016r.; Planu finansowego na 2015r.
 • 2015-06-11
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry polska część Euroregionu Silesia informuje, iż w dniu 25 czerwca 2015r. (czwartek) w Sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie dla Beneficjentów Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz RP 2007-2013 oraz potencjalnych wnioskodawców programu na lata 2014-2020.
 • 2015-06-01
  Zapraszamy do odwiedzenia zakładki na naszej stronie www poświęconej nowemu Programowi polsko-czeskiej współpracy transgranicznej "INTERREG V-A 2014-2020" oraz zakładki "Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020 INTERREG V-A"
 • 2015-05-29
  Kiedy powstawało nasze Stowarzyszenie w roku 1998 liczyło ono 7 gmin. Ilość naszych gmin członkowskich rosła w bardzo szybkim tempie. Już trzy lata później było ich aż 19. Następnie na przestrzeni 10 lat istnienia Stowarzyszenia liczba członków uległa niewielkiej zmianie. Od kilku lat natomiast można zauważyć coraz większe zainteresowanie naszym Stowarzyszeniem, ale i nie tylko. Rośnie przede wszystkim zainteresowanie współpracą transgraniczną, rozwojem kultury, edukacji i sportu oraz poprawieniem komfortu życia mieszkańców po obu stronach polsko-czeskiej granicy. W poprzednim, 2014 roku do naszego Stowarzyszenia przystąpiła Gmina Jejkowice, a dziś znowu możemy pochwalić się kolejnymi nowymi gminami członkowskimi: Gminą Gaszowice oraz Gminą Nędza.
 • 2015-05-25
  W dniach 21 – 22 maja 2015r. w Kompleksie hotelowo-sportowym „Buly Aréna” w Krawarzu (RCz) odbyło się czesko – polskie spotkanie społeczno – robocze Euroregionu Silesia organizowane w ramach projektu „Kiedy powie się Euroregion Silesia czyli Kim jesteśmy, Co robimy, Gdzie zmierzamy“. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym obiadem, a następnie miało miejsce oficjalne rozpoczęcie spotkania. Pan Petr Muczka – wicestarosta Krawarza oraz Grzegorz Utracki – Wójt Gminy Krzyżanowice, Wiceprzewodniczący Prezydium Euroregionu Silesia powitali wszystkich gości, po czym nastąpiła część merytoryczna spotkania.