• 2015-07-03
  30 czerwca 2015 w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki – innowacyjna platforma współpracy transgranicznej”, organizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” – polską stronę Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz Institut EuroSchola z Trzyńca.
 • 2015-06-30
  W dniu 30.06.2015r. Euroregion Silesia zakończył realizację projektu pt. „Kiedy powie się Euroregion Silesia czyli Kim jesteśmy, Co robimy, Gdzie zmierzamy“. Celem projektu była realizacja działań, które pomogły odpowiedzieć na pytania: CZYM jest Euroregion Silesia, CO robi i GDZIE zmierza. Projekt skierowany był do przedstawicieli władz członkowskich polskiej i czeskiej części Euroregionu Silesia, do pozostałych euroregionów obszaru Polski i Czech, przedstawicieli najwyższych organów administracji publicznej i sfery politycznej zajmującej się problematyką europejskiej współpracy terytorialnej oraz innych podmiotów i osób zainteresowanych polsko-czeską współpracą transgraniczną i działalnością euroregionu.
 • 2015-06-26
  Wczoraj tj. 25.06.2015r. w Sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu nasze Stowarzyszenie zorganizowało pierwsze spotkanie podsumowujące Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz RP 2007-2013. Była to okazja do przeglądu realizowanych projektów oraz przyjrzenia się statystykom FM oraz ogólnie obowiązującym zasadom w okresie programowania 2007-2013.
 • 2015-06-24
  23 czerwca br. Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Program odpowiada na kluczowe wyzwania polsko-czeskiego pogranicza i będzie wspierał projekty w zakresie wspólnego zarządzania ryzykiem, rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego, poprawy jakości edukacji oraz współpracy instytucji i społeczności. Jest to jeden z kilku programów współpracy transgranicznej, które będą wdrażane na polskich granicach w perspektywie finansowej 2014-2020. Na jego realizację zostanie przeznaczone ponad 226 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • 2015-06-16
  W dniu 15. 06. 2015 r. w Ostrawie odbyło się wstępne posiedzenie Komietetu Monitorującego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, którego celem było, między innymi, zatwierdzenie zawiadomień o ogłoszeniu naboru na kluczowe projekty nowego Programu. Zawiadomienia dotyczyły projektów parasolowych Funduszu Mikroprojektów oraz projektów flagowych i drogowych, których propozycje zostały już wcześniej omówione i rekomendowane przez grupę roboczą ds. przygotowania programu czesko-polskiej współpracy transgranicznej w okresie 2014-2020.
 • 2015-06-15
  W dniu 11.06.2015r. w budynku Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy ul. Wspólnej w Warszawie odbyło się IV Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej. Zebrani przedstawiciele Euroregionów zapoznali się między innymi ze sprawozdaniem Przewodniczącego FERP, omówili kierunki działań w najbliższym roku, w tym możliwe formy współpracy Federacji z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FERP, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za 2014r. i przeznaczenia zysku; udzielenia Zarządowi absolutorium za 2014r.; wysokości składki członkowskiej obowiązującej w 2015r.i 2016r.; Planu finansowego na 2015r.
 • 2015-06-11
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry polska część Euroregionu Silesia informuje, iż w dniu 25 czerwca 2015r. (czwartek) w Sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie dla Beneficjentów Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz RP 2007-2013 oraz potencjalnych wnioskodawców programu na lata 2014-2020.
 • 2015-06-01
  Zapraszamy do odwiedzenia zakładki na naszej stronie www poświęconej nowemu Programowi polsko-czeskiej współpracy transgranicznej "INTERREG V-A 2014-2020" oraz zakładki "Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020 INTERREG V-A"