• 2014-07-16
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry (polska strona Euroregionu Silesia) zwraca się z prośbą o wypełnienie i odesłanie odpowiedzi na załączoną ankietę do dnia 28.07.2014r. na adres biuro@olza.pl. Poniższa ankieta jest dobrowolna i w pełni anonimowa. Ma na celu identyfikację przeszkód i potrzeb związanych ze współpracą transgraniczną na polsko-czesko-słowackim pograniczu w kontekście problematyki doradczo-szkoleniowej. Badanie prowadzone jest przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (strona polska Euroregionu Śląsk Cieszyński) i Institut EuroSchola w ramach projektu EURO-IN.
 • 2014-06-25
  W dniach 2-3 czerwca br. w Pokrzywnej odbyło się XLII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry. Walne Zebranie Członków to organ stanowiący Stowarzyszenia, do dnia 2 czerwca 2014r. liczący 19 gmin członkowskich. Na początku obrad dokonano wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania, stwierdzono prawomocność obrad, wyznaczono Sekretarza Walnego Zebrania.
 • 2014-06-24
  24 czerwca br. rozpoczynają się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Krajowa) zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.
 • 2014-06-17
  Uprzejmie informujemy, że Raciborska Izba Gospodarcza wspólnie z Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry Polską częścią Euroregionu Silesia organizuje w dniu 23.06.2014 r. o godz. 13.00 spotkanie na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków UE w latach 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla przedsiębiorstw – spółek prawa handlowego/osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • 2014-06-11
  Wspólny Sekretariat Techniczny ogłasza kolejną edycją Konkursu na Najbardziej Inspirujący Projekt, którego celem jest zapoznanie opinii publicznej z kolejnymi ciekawymi projektami realizowanymi w ramach Programu. Zachęcamy do głosowania na projekty z naszego Euroregionu Silesia!!!
 • 2014-06-10
  23 czerwca br. w Czeskim Cieszynie odbędą się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz strategicznej oceny oddziaływania ww. Programu na środowisko (SEA). W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną założenia Programu, w tym jego strategia, cele, priorytety, budżet i system instytucjonalny oraz proces i wyniki strategicznej oceny oddziaływania Programu na środowisko i zdrowie publiczne. Przewidziana jest także dyskusja na ww. tematy.
 • 2014-06-06
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry informuje, iż od dnia 09.06.2014r. obowiązywać będzie nowa wersja Podręcznika Beneficjenta Mikroprojektu - wersja nr 4. Prosimy Beneficjentów o zapoznanie się z nowym Podręcznikiem. Znajduje się on na naszej stronie internetowej www.euroregion-silesia.pl w dziale "Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2007-2013" w zakładce "Dokumentacja Funduszu do pobrania Dokumenty".
 • 2014-06-05
  W marcu 2014r. zakończono prace nad Strategią rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020. Następnie trwał proces konsultacji społecznych. W dniu 07.05 br. na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry podjęto Uchwałę o zatwierdzeniu Strategii Rozwoju Euroregionu Silesia. Strategia stwarza warunki do systematycznego rozwoju współpracy transgranicznej oraz do wspierania działalności podmiotów podejmujących współpracę transgraniczną na terenie Euroregionu Silesia od 2014 roku opartą na wspólnym strategicznym dokumencie euroregionu.