Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Decyzje EKS

Projekty polskich Wnioskodawców

Projekty czeskich Wnioskodawców - do pobrania tutaj

 

INFORMACJE O EUROREGIONALNYM KOMITECIE STERUJĄCYM

Projekty rozpatruje i zatwierdza, ewentualnie odrzuca Euroregionalny Komitet Sterujący (EKS).

Zadania, skład i obrady EKS podlegają obowiązującemu Regulaminowi. Regulamin Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Silesia został zatwierdzony przez odpowiednie organy Euroregionu Silesia (Radę Euroregionu Silesia-CZ w dniu 05.02.2008 i Zarząd Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w dniu 04.03.2008) oraz Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz) i Koordynatora Krajowego (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP).

EKS Euroregionu Silesia składa się z 22 głosujących członków (11 czeskich i 11 polskich) - z przedstawicieli miast i gmin danego czesko-polskiego regionu przygranicznego, przedstawicieli kraju i województwa, przedstawicieli obu Zarządców Funduszu i przedstawicieli pozostałych podmiotów o charakterze non-profit, przy czym każdy podmiot może być reprezentowany jedynie przez jednego członka. Posiedzenia EKS odbywają się z reguły 2-4 razy w roku w zależności od ilości złożonych projektów.

Euroregionalny Komitet Sterujący na podstawie dokumentów przedłożonych przez Partnera FM:

  • rozpatruje i zatwierdza przedłożone projekty
  • proponuje zmiany lub sprawdzenie przedłożonych projektów
  • odrzuca niewłaściwe projekty

Przy rozpatrywaniu projektów EKS pracuje z listą projektów uporządkowanych wg łącznej oceny punktowej oraz listą niezalecanych projektów, łącznie z odpowiednim uzasadnieniem.

EKS ma możliwość:

  • zatwierdzić projekt - projekt spełnia wszystkie kryteria i zostanie polecony do dofinansowania
  • zatwierdzić projekt z warunkiem/warunkami - projekt zawiera mniejsze niedostatki, więc jest zatwierdzony warunkowo, tzn. pod warunkiem, że niedostatki te zostaną usunięte i dopiero potem zostanie zawarta umowa o finansowaniu
  • wstrzymać rozpatrywanie projektu - projekt zawiera niedostatki, które uniemożliwiają jego zatwierdzenie z warunkiem/warunkami. Rozpatrywanie projektu jest wstrzymane, wnioskodawca jest wezwany do wprowadzenia poprawek i projekt jest następnie omawiany na kolejnym posiedzeniu EKS.
  • nie zatwierdzić projektu - projekt zawiera znaczące niedostatki, które uniemożliwiają jego zatwierdzenie lub wstrzymanie

EKS może zaproponować zmianę w budżecie lub treści projektu w przypadku, gdy projekt jest odpowiedni do dofinansowania, ale niektóre z wydatków budżetowych nie są optymalne do osiągnięcia wyznaczonego celu. Taki projekt może być zatwierdzony z warunkiem lub jego rozpatrywanie może być wstrzymane (patrz wyżej). Wnioskodawca nie ma możliwości odwołania się od decyzji EKS.

Regulamin Obrad EKS [PDF]

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"