Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Można realizować projekt z partnerem z innego Euroregionu?

Tak, można. Należy jednak pamiętać, iż zagranicznym partnerem musi być podmiot wymieniony na liście kwalifikowalnych wnioskodawców z partnerskiego kraju i z siedzibą na terytorium krajów (województw) morawsko-śląskiego, ołomunieckiego, pardubickiego, kralovohradeckiego i libereckiego w Republice Czeskiej. Wykaz stanowi załącznik do Wytycznych dla Wnioskodawców. Partner powinien być taki sam lub podobnego charakteru jak wnioskodawca albo powinien być logicznym partnerem projektu.
Dodatkowo prosimy pamiętać, iż każdy Euroregion ma własne zasady dotyczące wyboru i realizacji mikroprojektów oraz własne harmonogramy z terminami składania wniosków i terminami posiedzeń EKS.

Jaka jest różnica pomiędzy projektem samodzielnym a wspólnym?

Czy to projekty samodzielne i czy wspólne, każde z nich muszą posiadać zagranicznego partnera(ów) do projektu.

W projektach wspólnych partnerzy projektu składają wnioski aplikacyjne odpowiednio do swoich Sekretariatów. We wniosku zawsze konieczne jest podanie danych projektu z drugiej strony granicy (nazwa wnioskodawcy, nazwa projektu, krótki opis projektu, budżet projektu). Czynności w fazie planowania i realizacji oraz wydatki na działania projektu są podzielone między partnerów po obu stronach granicy i są finansowane ze środków Programu. Każdy z partnerów jest odpowiedzialny za prawidłową realizację swoich czynności/działań, Przygotowanie i realizacja projektów wspólnych po przeciwnych stronach granicy odbywa się zawsze równolegle lub nawiązuje do siebie w bezpośrednio ze sobą uzgodniony sposób. Jeśli przygotowanie i realizacja projektu po obu stronach granicy odbywa się z pewnym odstępem w czasie (projekt wnioskodawcy nawiązuje do już wcześniej zrealizowanego projektu partnera z przeciwnej strony granicy) również jest to projekt wspólny.

Projekty realizowane samodzielnie są całkowicie lub w większej części realizowane jedynie po jednej stronie granicy i są całkowicie lub w większej części finansowane przez wnioskodawcę. Również te projekty muszą mieć podany wyraźny efekt transgraniczny i zadanie partnera zagranicznego przy przygotowaniu i realizacji projektu.

Czy można realizować działania projektu przed decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego?

Można realizować działania projektu przed decyzją EKS, jednakże realizacja ta odbywa się na własne ryzyko Wnioskodawcy. Pomimo braku decyzji EKS realizacja projektu podlega ogólnym zasadom obowiązującym w Euroregionie Silesia i wnioskodawca musi przestrzegać tych zasad.
W przypadku, gdy decyzją EKS projekt nie zostanie zatwierdzony do dofinansowania Wnioskodawca pokrywa poniesione wydatki ze środków własnych.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"