Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Informacje związane z problematyką COVID-19

Informacje związane z problematyką COVID-19 i jego wpływem na realizację projektów:

Zalecenia do wspólnych działań w okresie Covidu:

1) W związku z problematyką Covid-19 i realizacją projektów w tym okresie pozwalamy sobie podkreślić informację, że działania, które w projektach zostały zaplanowane jako dwustronne/wspólne, nie mogą być realizowane jednostronnie bez uczestnictwa partnera/-ów z drugiej strony granicy. W celu zmiany formy realizacji zaplanowanych działań zalecamy zawsze kontakt z managerem projektu / zarządzającym projektem (Euroregionem Silesia), i przedyskutowanie z nim dopuszczalnych form realizacji działań w okresie restrykcji.
zródło: https://pl.cz-pl.eu

2) W odniesieniu do zmiany ilości uczestników poszczególnych działań w związku z ograniczeniami Covid-19 obowiązują podobne zasady jak w w/w przypadku, to znaczy każdorazowo koniecznej jest zgłaszania takiej zmiany i uzyskania zgody Zarządzającego FM tj. Euroregionu Silesia.

W celu zmiany formy realizacji zaplanowanych działań, zakresu działań, ograniczeniu ilości działań, zmiany terminów lub innych zmian w projektach konieczne jest postępowania zgodnie z zasadami "Podręcznika Beneficjenta Mikroprojektu", pkt. 5.1 Zmiany w projektach. Wcześniej jednak zalecamy kontakt z sekretariatem Zarządzającego FM tj. Euroregionu Silesia.

 

Komunikaty - zalecenia :

8 Uzupełnienie informacji dotyczących kwalifikowalności wydatków w związku z pandemią COVID-19

7 Zalecenia w ramach programu INTERREG V-A RCz-Polska – postępowanie w ramach wdrażania projektów związane z ograniczeniami w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

6_Komunikat dotyczący zawierania umowy o zamówienie publiczne

5_Publikujemy zaktualizowane zalecenie dotyczące zamówień publicznych w czasie epidemii koronawirusa


4_Uszczegółowienie zasad postępowania COVID-19 - zasady konkurencyjności.


3_Komunikat dot. działań w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 ponoszonych zgodnie z zasadą konkurencyjności przez polskich beneficjentów

2_Wstępne zalecenia Instytucji Zarządzającej przy ocenie kwalifikowalności wydatków w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirus

1_COVID-19 i jego wpływ na realizację projektów

 

*źródło : http://pl.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu-pl/informacje-zwizane-z-problematyk-covid-19-i-jego-wpywem-na-realizacj-projektow

 

------

Ustawy (o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych):

1) z 02.03.2020

2) z 31.03.2020

 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"