Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Promocja

ZASADY PROMOCJI

Obowiązkiem każdego beneficjenta, który realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej jest zapewnienie projektowi odpowiedniej promocji i informowania opinii publicznej o tym, że dany projekt został wsparty ze środków Unii Europejskiej.

Wszelkie działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 powinny zawierać następujące informacje:

  • w przypadku dużych materiałów promocyjnych, np. kubek, koszulka, czapka itp. zamieszczamy logotyp programu, UE wraz z opisem i logotyp ER Silesia wg wzoru poniżej:

  • w przypadku małych materiałów promocyjnych, np. pendrive, długopis itp. zamieszczamy logotyp programu, UE wraz z podpisem UNIA Europejska i logotyp ER Silesia wg wzoru poniżej:

  • w przypadku materiałów promocyjnych drukowanych, np. publikacja, broszura, folder, plakat itp. oraz w przypadku stron internetowych, prezentacji multimedialnych i wizualnych zamieszczamy logotyp programu, UE wraz z opisem i logotyp ER Silesia, a także tekst o zaangażowanych środkach wg wzoru poniżej:


Tekst o zaangażowanych środkach powinien być zarówno widoczny jak i zajmować odpowiednią powierzchnię. Na materiałach promocyjnych można zamieszczać numer i tytuł mikroprojektu.

W przypadku gdy beneficjent na swoich materiałach promocyjnych nie umieści informacji, iż projekt jest również współfinansowany ze środków budżetu państwa Zarządzający FM może domniemywać, że beneficjent nie ubiega się o współfinansowanie z tego źródła (10%).

Dodatkowo należy pamiętać, że w trakcie organizacji szkoleń, konferencji, seminariów, targów, wystaw współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego beneficjent jest zobowiązany do wystawienia flagi Unii oraz logotypu programu. W trakcie w/w imprez/działań informacje o współfinansowaniu należy stosować w formie podania przez konferansjera informacji o zaangażowanych środkach.

W korespondencji przekazywanej do Sekretariatu polskiej części Euroregionu Silesia dotyczącej mikroprojektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013 (pismo, e-mail, fax) należy wskazać:

  • dokładną nazwę wnioskodawcy (w przypadku realizowania projektu przez jednostkę organizacyjną również nazwę jednostki organizacyjnej realizującej projekt),
  • numer projektu zgodny z numerem nadanym przez system MONIT7+ (zaczynający się od PL.3.22/3.3.04/....)
  • tytuł mikroprojektu.

Ponadto korespondencja w sprawie projektu np. pisma, ogłoszenia, zaproszenia, certyfikaty, materiały konferencyjne i prasowe powinny zawierać informację dotyczącą źródeł finansowania i odpowiednie logotypy (Unii oraz programu). Informacja powinna być zamieszczona w miejscu widocznym w sposób czytelny.

Euroregion Silesia przypomina o obowiązku informowania Sekretariat o realizacji poszczególnych działań mikroprojektów w ramach POWT RCz - RP 2007-2013. W piśmie informującym o działaniu należy podać dokładny dzień realizacji działania, miejsce i godzinę (obowiązkowo nazwę wnioskodawcy, numer i tytuł mikroprojektu). Informacje należy przekazywać do Sekretariatu Stowarzyszenia na piśmie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem (informację można również przesłać e-mailem).

W przypadku naruszenia obowiązków określonych w art. 15 Umowy o dofinansowanie mikroprojektu, tj. niedostosowanie się do zasad promocji, dotacja zostanie zmniejszona o wydatki, w przypadku których nie spełniono obowiązków.

W obowiązującym od dnia 01.01.2011r. Podręczniku Beneficjenta Mikroprojektu wersja 3 wprowadzono podrozdział dotyczący zasad promocji tj. 5.3.1 Zasady właściwego zapewnienia promocji. Prosimy o zapoznanie się i stosowanie nowych zasad. Prosimy również o zapoznanie się jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie zasad promocji.

Więcej informacji dotyczących zasad promocji oraz obowiązujące logotypy można znaleźć na naszej stronie internetowej w dziale "Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2007-2013” w zakładce "Promocja", oraz w "Wytycznych dla Wnioskodawców" i "Podręczniku Beneficjenta Mikroprojektu".

Pliki do pobrania:

Podstawa Prawna do zasad promocji


Logo Unii Europejskiej

Logo  Programu

Logo Euroregionu Silesia

Zestaw narzędzi informatycznych dla potrzeb funkcjonowania biura

W razie pytań prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. Informacji i Promocji Programu UE.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"