Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Promocja

ZASADY PROMOCJI (stan na dzień 16 listopada 2015r.)

Obowiązkiem każdego beneficjenta, który realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej jest zapewnienie projektowi odpowiedniej promocji i informowania opinii publicznej o tym, że dany projekt został wsparty ze środków Unii Europejskiej.

Opis działań promocyjnych oraz informacyjnych w celu zapewnienia promocji projektu i UE wnioskodawca musi podać w odpowiedniej części wniosku o dofinansowanie. Ich niespełnienie może wiązać się z konsekwancjami w formie obniżenia czy niewypłacenia dofinansowania, ewentualnie zwrotu już wypłaconego dofinansowania.

Zasady w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu określone są
w Rozporządzeniu PE i R (UE) nr 1303/2013 Artykuł 115, załącznik XII, oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 art. 4 i 5 (dostępne jest na stronach internetowych Programu www.cz-pl.eu oraz Zarządzającego FM www.euroregion-silesia.pl).


Wszelkie działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska powinny zawierać następujące informacje:

  • w przypadku dużych materiałów promocyjnych, np. kubek, koszulka, czapka itp. zamieszczamy logotyp programu, UE wraz z opisem i logotyp ER Silesia wg wzoru poniżej:

  • w przypadku małych materiałów promocyjnych, np. pendrive, długopis itp. zamieszczamy logotyp programu, UE wraz z podpisem EVROPSKÁ UNIE UNIA EUROPEJSKA i logotyp ER Silesia wg wzoru poniżej:

  • w przypadku materiałów promocyjnych drukowanych, np. publikacja, broszura, folder, plakat itp. oraz w przypadku stron internetowych, prezentacji multimedialnych i wizualnych zamieszczamy logotyp programu, UE wraz z opisem i logotyp ER Silesia, a także tekst o zaangażowanych środkach wg wzoru poniżej:

Tekst o zaangażowanych środkach powinien być zarówno widoczny jak i zajmować odpowiednią powierzchnię. Na materiałach promocyjnych można zamieszczać numer i tytuł mikroprojektu. Logotyp Euroregionu Silesia nie jest obligatoryjny, jednakże zaleca się jego stosowanie.

W przypadku, gdy beneficjent na swoich materiałach promocyjnych nie umieści informacji,
iż projekt jest również współfinansowany ze środków budżetu państwa1 Zarządzający FM może domniemywać, że beneficjent nie ubiega się o współfinansowanie z tego źródła (5%2).

Dodatkowo należy pamiętać, że w trakcie organizacji szkoleń, konferencji, seminariów, targów, wystaw współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego beneficjent jest zobowiązany do wystawienia flagi Unii oraz logotypu programu. W trakcie w/w imprez/działań informacje o współfinansowaniu należy stosować w formie podania przez konferansjera informacji o zaangażowanych środkach.
 

W korespondencji przekazywanej do Sekretariatu polskiej części Euroregionu Silesia dotyczącej mikroprojektów realizowanych w ramach Programu INTERREG V-A (pismo,
e-mail, fax) należy wskazać:

  • dokładną nazwę wnioskodawcy (w przypadku realizowania projektu przez jednostkę organizacyjną również nazwę jednostki organizacyjnej realizującej projekt),
  • numer projektu zgodny z numerem nadanym przez system MS2014+
  • tytuł mikroprojektu.

Ponadto korespondencja w sprawie projektu np. pisma, ogłoszenia, zaproszenia, certyfikaty, materiały konferencyjne i prasowe powinny zawierać informację dotyczącą źródeł finansowania i odpowiednie logotypy (Unii oraz programu). Informacja powinna być zamieszczona w miejscu widocznym w sposób czytelny.

Sankcje:

____________________________________

1/ Możliwość i wysokość dofinansowania mikroprojektów realizowanych przez polskich mikrobeneficjentów z budżetu państwa RP określona jest w rezerwie celowej na dany rok. Finansowanie z budżetu państwa RP (w tym procent) od roku 2016 uzależnione od decyzji Rządu RP

2/ Finansowanie z budżetu państwa RP (w tym procent) od roku 2016 uzależnione od decyzji Rządu RP

 

Pliki do pobrania:

Podstawa Prawna do zasad promocji

Logo Euroregionu Silesia

Logo  Programu, Unii Europejskiej i Euroregionu Silesia

- dla dużych materiałów promocyjnych

- dla małych materiałów promocyjnych

W razie pytań prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. Informacji i Promocji Programu UE.

Więcej informacji o promocji w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 na http://pl.cz-pl.eu/zakladni-informace-o-programu-pl/promocja

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"