Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Informacje ogólne

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW

HISTORYCZNE WARUNKI WYJŚCIOWE

Fundusz Mikroprojektów stanowi element Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska i swoim charakterem nawiązuje do zakończonego sukcesem programu czesko—polskiej współpracy CBC Phare – Wspólny Fundusz Małych Projektów i programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA – Fundusz Mikroprojektów. W tych programach „Fundusz Małych Projektów” stanowił specjalne narzędzie do wsparcia mniejszych projektów na poziomie lokalnym. W ramach programu Phare CBC (1999 – 2003) chodziło o projekty nieinwestycyjne z maksymalną dotacją 50 000 EUR (wyjątkiem był jedynie program Phare CBC 2000, kiedy wspólny Fundusz Małych Projektów był również przeznaczony do finansowania mniejszych projektów inwestycyjnych z dotacją do 300 000 EUR). W programie IW INTERREG IIIA (2004 – 2006) Fundusz Mikroprojektów był przeznaczony do wsparcia projektów maksymalną dotacją 20 000 EUR. W związku z tym, iż wcześniejsze doświadczenia pokazały, że przystąpienie w formie funduszu jest skutecznym mechanizmem wsparcia małych przedsięwzięć i umożliwia elastyczne wykorzystywanie środków na wsparcie projektów z niewielkimi budżetami, ale pod względem znaczenia niezwykle efektywnych dla nawiązywania i rozszerzania kontaktów między partnerami z obu stron granicy, narzędzie to zostało również włączone do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 jako samodzielny obszar wsparcia i zostało na niego wydzielonych 20% środków finansowych z tego programu.

ZGODNOŚĆ Z CELAMI I PRIORYTETAMI PROGRAMU

Globalnym celem Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz – RP (Programu) jest wsparcie społeczno-ekonomicznego rozwoju terytorium czesko – polskiego pogranicza przez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz promocja partnerskiej współpracy jego mieszkańców. Ten cel globalny jest realizowany za pośrednictwem czterech osi priorytetowych. Fundusz Mikroprojektów (Fundusz) jest jednym z obszarów wsparcia Osi Priorytetowej III Wsparcie współpracy społeczności lokalnych. Celem tej osi priorytetowej jest wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju kontaktów międzyludzkich, inicjatyw społecznych, imprez kulturalnych i rekreacyjno-edukacyjnych oraz współpracy jednostek administracji publicznej i organizacji świadczących usługi publiczne. Fundusz Mikroprojektów obejmuje specyficzny cel: Stymulację rozwoju społeczności lokalnej za pośrednictwem wsparcia działalności lokalnych podmiotów. Szczegółowo - Wzmacniane kontaktów transgranicznych mieszkańców.

OBSZAR WSPARCIA FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU SILESIA

Podobnie jak w programie INTERREG IIIA Czechy-Polska 2004-2006 w nowym okresie programowania na lata 2007-2013 obszar wsparcia obejmuje: okresy Opava, Ostrava i Nový Jičín po czeskiej stronie Euroregionu, a polska strona to: powiat głubczycki, raciborski, rybnicki, wodzisławski (bez gminy Godów) oraz miasto Rybnik i Żory.

Po czeskiej stronie:

  • obszar NUTS III Kraj Morawsko-Śląski – teren powiatów Opawa, Nový Jičín, Ostrawa.


Po stronie polskiej:

  • część obszaru NUTS III Podregion Opolski – województwo opolskie - powiat głubczycki
  • część obszaru NUTS III Podregion Rybnicki – województwo śląskie – powiat raciborski, rybnicki, wodzisławski – część (Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana), powiat grodzki Rybnik i powiat grodzki Żory

ALOKACJA W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW DLA PROGRAMU EWT 2007-2013

Z całej kwoty przeznaczonej na Program Operacyjnego Współpracy Transgranicznej na lata 2007-2013 na Fundusz Mikroprojektów przeznaczonych będzie 20% łącznej alokacji.
Podział kwot na poszczególne Euroregiony Polsko-Czeskie przedstawia się następująco:

Nazwa Euroregionu Polska część Czeska część razem
Nysa 3 900 000 EUR 2 990 000 EUR 6 890 000 EUR
Glacensis 5 000 000 EUR 6 965 000 EUR 11 965 000 EUR
Pradziad 5 000 000 EUR 4 385 000 EUR 9 385 000 EUR
Silesia 3 900 000 EUR 3 063 000 EUR 6 963 000 EUR
Śląsk Cieszyński 3 000 000 EUR 2 483 000 EUR 5 483 000 EUR
Beskidy 2 355 868 EUR 850 000 EUR 3 205 868 EUR
Razem 23 155 869 EUR 20 736 000 EUR 43 891 869 EUR
PODSTAWOWE RÓŻNICE DOTYCZĄCE FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW POMIĘDZY PROGRAMEM INTERREG IIIA, A NOWYM PROGRAMEM POWT 2007-2013

Podstawowe różnice FM  w ramach INTERREG IIIA 2004-2006 FM  w ramach POWT 2007-2013
Udział środków na FMP z całego programu 15% 20%
Wartość środków na realizację Mikroprojektów w ER Silesia (razem CZ i PL) 897 551 EUR 5 918 550 EUR
Wartość środków na realizację Mikroprojektów w ER Silesia Tylko polska część 525 088 EUR 3 315 000 EUR
Minimalna kwota dofinansowania 2 000 EUR 2 000 EUR
Maksymalna kwota dofinansowania 20 000 EUR 30 000 EUR
Maksymalna wartość dofinansowania z EFRR do projektu 75% 85%
Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa (dotyczy polskiej części euroregionu) tak max. do 10% tak max. do 10%
Zaliczka na poczet wydatków nie nie
Waluta umowy CZK / PLN EUR
Forma złożenia wniosku Wnioski składane w wersji papierowej i elektronicznej w ER Silesia internetowa aplikacja BENEFIT7 ( wersja papierowa w sekretariacie ER Silesia)
Realizacja mikroprojektów inwestycyjnych do 50% wartości projektu tak
Administrator FMP w ER Silesia czeski / polski sekretariat ER Silesia czeski / polski sekretariat ER Silesia
Odpowiedzialny za administrację FM w ER Silesia (Partner Wiodący) czeski / polski sekretariat ER Silesia czeski sekretariat ER Silesia

FM – fundusz Mikroprojektów

PRZYGOTOWANIE ORAZ SKŁADANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia został oficjalnie otwarty w dniu 28.04.2008 roku.  
Wnioskodawcy mogą swoje wnioski składać w systemie ciągłym to znaczy, że w każdej chwili można złożyć wniosek o dofinansowanie, jednakże projekty są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego dla Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w terminach podanych w zakładce „Terminy naborów“.
Polscy Wnioskodawcy mogą swoje propozycje projektowe w ramach Funduszu Mikroprojektów bezpłatnie konsultować w Sekretariacie Stowarzyszenia po uprzednim umówienia się na konsultacje z pracownikiem Sekretariatu.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"