Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Na jakie działania można pozyskać środki

MAŁE PROJEKTY SKŁADANE W RAMACH FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW
Fundusz Małych Projektów (zwany dalej „FMP“) jest specyficznym instrumentem przeznaczonym do wspierania projektów o mniejszym zakresie na poziomie lokalnym mających wpływ transgraniczny. Głównym celem FMP jest rozwijanie i wspieranie współpracy między społecznościami po obu stronach granicy, przede wszystkim w obszarach kultury, relacji społecznych i ekonomicznych.

Funduszu Małych Projektów zakłada wysokość dofinansowania z EFRR do maksymalnie 30 000 EUR (w przypadku małych nieinwestycyjnych projektów) lub 40 000 EUR (w przypadku małych projektów inwestycyjnych w turystyce). Dla małych projektów stosujących zasadę Partnera Wiodącego maksymalna wysokość dofinansowania jest podwójna. Całkowity budżet projektu nie może przekroczyć dwukrotności maksymalnej dotacji.

PRIORYTETY OBOWIĄZUJĄCE W EUROREGIONIE SILESIA

PRIORYTET 2 -TURYSTYKA
Priorytet ukierunkowany jest na wsparcie w zakresie kultury i turystyki, którego celem jest trwała poprawa wykorzystania potencjału turystyki dla rozwoju gospodarczego obszarów przygranicznych.

Wspierane typy działań:
1. Wsparcie przy tworzeniu nowych lub rozwój istniejących elementów turystyki
Wspierane są elementy turystyki, których celem jest rozwój lub łączenie istniejącej oferty produktów turystycznych w danym regionie. Dofinansowanie będą mogły otrzymać następujące działania:
- naprawa, rewitalizacja i/lub udostępnienie zabytków materialnych
- wsparcie rozwoju muzeów i wystaw
- rozwój sieci ścieżek rowerowych/tras rowerowych/single tracków
- rozwój sieci szlaków wodnych, pieszych i jeździeckich itp.
- publiczna infrastruktura turystyczna
- niematerialne dziedzictwo kulturowe


Celem tych działań jest wsparcie projektów i inwestycji, które uzupełniają ofertę turystyczną w danej lokalizacji transgranicznej tak, aby tworzyła ona jednolity i kompleksowy produkt turystyczny.

Uwzględniając zdefiniowany cel, program będzie wspierał ekoinnowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do minimalizacji wpływu na klimat. Może to być np. wsparcie rozwiązań energooszczędnych czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach budowanej infrastruktury turystycznej. Przykładem może być np. centrum informacyjne z zainstalowanymi odnawialnymi źródłami energii (np. panele słoneczne), oświetlenie zabytków energooszczędnymi źródłami oświetlenia, montaż zielonych dachów na budynkach itp. Tam, gdzie to możliwe, program będzie zachęcał do korzystania z materiałów pochodzących z recyklingu.

2. Łączenie i tworzenie produktów turystycznych oraz ich promocja

Wspierane są takie działania, które pomogą wzmocnić wiedzę odwiedzających o pograniczu czesko-polskimi kształtować postrzeganie go jako wspólny region turystyczny.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać następujące działania:
- tworzenie i realizacja wspólnych rozwiązań koncepcyjnych w zakresie rozwoju, promocji (z naciskiem na jej nowoczesne i zrównoważone formy) i wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
- łączenie i rozwijanie już istniejących produktów turystycznych (np. stworzenie wspólnej marki) lub działania związane z tworzeniem nowych transgranicznych produktów.

3. Wsparcie działań towarzyszących związanych z rozwojem turystyki

Wspierane są działania związane ze złagodzeniem negatywnych skutków turystyki nie tylko dla obszarów chronionych i terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych, ale także dla mieszkańców pogranicza żyjących w eksponowanych turystycznie lokalizacjach.
Dalej są wspierane działania przyczyniające się do podniesienia jakości świadczonych usług i zwiększenia atrakcyjności turystycznej czesko-polskiego obszaru jako ważnego regionu turystycznego.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać następujące działania:
- monitorowanie liczby odwiedzin
- szkolenia językowe i specjalistyczne szkolenia zawodowe pracowników w całym szeroko rozumianym sektorze turystycznym
- wymienne staże pracowników w całym szeroko rozumianym sektorze turystycznym

PRIORYTET 4 - WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW
Cel 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego

Celem jest poprawa warunków funkcjonowania administracji publicznej i rozwoju współpracy transgranicznej w danym obszarze.

Celem jest pogłębianie relacji transgranicznych pomiędzy instytucjami i mieszkańcami pogranicza czesko-polskiego.

Wspierane działania:
1. Wsparcie współpracy instytucji
Wspierane są działania mające na celu stworzenie warunków do współpracy i zwiększenie zainteresowania instytucji współpracą transgraniczną.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać
następujące działania:
- tworzenie sieci współpracy instytucji,
- szkolenia językowe pracowników (języka polskiego i czeskiego),
- współdzielenie dobrych praktyk,
- staże pracowników instytucji i ich jednostek budżetowych.

2. Projekty typu „people to people”
Wspierane są działania na rzecz rozwoju współpracy w zakresie wspólnych przedsięwzięć społecznych i kulturalnych. Dotyczy to działań, które zwiększają poziom wzajemnego poznania i zrozumienia, budują zaufanie między społeczeństwami lokalnymi po obu stronach granicy oraz przyczyniają się do wzmocnienia spójności społecznej i obywatelskiej regionu transgranicznego.

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"