Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Nabór - Dokumentacja Funduszu do pobrania

Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Eurorgionie Silesia

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-2020


DOKUMENTACJA DO PRZYGOTOWANIA (SKŁADANIA) MIKROPROJEKTÓW

1) KOMPLET DOKUMENTACJI DO POBRANIA - WYTYCZNE DLA WNIOSKODAWCY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - komplet .zip

2) PORTAL INTERETOWY DO PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

  • Aplikacja / Portal MS2014+ - znajdziesz tutaj (tu można złożyć wniosek o dofinansowanie)
  • Instrukcja dot. Aplikacji MS2014+ - znajdziesz tutaj

3) WYTYCZNE

"Wytyczne" wersja 2 - obowiązuje od 01.02.2022

Uwaga ! Nowa wersja nr 3 "Wytycznych" - obowiązuje od 16.12.2022

 

4) ZAŁĄCZNIKI DO WYTYCZNYCH

Numer załącznika                                      

Nazwa Załącznika                                                   
Załącznik nr  1 Wykaz wskaźników obowiązujących w ramach 
„FM 2014-2020 w Euroregionie Silesia”
Załącznik nr 2 Oświadczenie dla jednostek organizacyjnych
(i innych) Wnioskodawcy nie posiadających osobowości
prawnej - zał. 1k
Załącznik nr 3 Wykaz czeskich kwalifikowalnych Wnioskodawców

Załącznik nr 4a wersja PL

Załącznik nr 4a wersja CZ

„Porozumienie o współpracy” w ramach mikroprojektu
- Typ A - zał. 1c
- wersja od 08.11.2018r. (zalecenie metodologiczne nr 2)
Załącznik nr 4b Oświadczenie Partnera o udziale w realizacji mikroprojektu
- Typ B i C - zał. 1d
Załącznik nr 5 Karta oceny mikroprojektu (Typ A, B, C)
Załącznik nr 6 Definicja wskaźników mikroprojektów

Załącznik nr 7

Załącznik nr 7a

Kwalifikowalność wydatków po stronie czeskiej

Załącznik nr 8 Kwalifikowalność wydatków po stronie polskiej - wersja od 27.03.2017r. (zalecenie metodologiczne nr 1)
Załącznik nr 9 Szczegółowe zasady wykazywania wydatków

Załącznik 10a wersja PL

Załącznik 10a wersja CZ

Oświadczenie Partnera Wiodącego / Partnera projektu
– Typ A (wersja PL i CZ) - zał. 1e i f - wersja od 08.11.2018r. (zalecenie metodologiczne nr 2)
Załącznik nr 10b Oświadczenie Wnioskodawcy / Partnera projektu
– Typ B i C (wersja PL) - zał. 1g - wersja od 08.11.2018r. (zalecenie metodologiczne nr 2)
Załącznik nr 11 Instrukcja obsługi portalu internetowego MS2014+
Załącznik nr 12 Wzór wniosku projektowego – Typ A, B, C
Załącznik nr 13 Wykaz załączników koniecznych do złożenia wraz
z Wnioskiem o dofinansowanie mikroprojektu (Typ A, B, C) - dla polskich Wnioskodawców
Załącznik nr 13 Wykaz załączników koniecznych do złożenia wraz
z Wnioskiem o dofinansowanie mikroprojektu (Typ A, B, C) - dla czeskich Wnioskodawców
Załącznik nr 14 usunięte
Załącznik nr 15 usunięte
Załącznik nr 16 usunięte
Załącznik nr 17 Wykaz kontrolnych (check-lista) do kontroli kwalifikowalności - wersja od 08.11.2018r. (zalecenie metodologiczne nr 2)
Załącznik nr 18a

Wzór umowy o dofinansowanie mikroprojektu – Typ A - wersja od 01.10.2021r. (zalecenie metodologiczne nr 3)

Załącznik nr 18b Wzór umowy o dofinansowanie mikroprojektu – Typ B i C - wersja od 01.10.2021r. (zalecenie metodologiczne nr 3)
Załącznik nr 19 Wzór upoważnienia do podpisywania wniosku
za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez
Zarządzającego FM - zał. 1l
Załącznik nr 20 Oświadczenie w sprawie nieuzupełniania wniosku
projektowego poza zakres Wezwania

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAŁĄCZNIKA 13 - wersja robocza załączników

Numer załącznika................. Nazwa załącznika
Załącznik 1b     Upoważnienie wystawione przez statutowego
przedstawiciela dla osoby upoważnionej do podpisania
wniosku i / lub załączników
Załącznik 1h Szczegółowy budżet mikroprojektu (TYP A, B, C) - nowy od 25.09.2017
  Wskazówki dotyczące wypełniania budżetu szczegółowego
  Przykładowy budżet mikroprojektu
Załącznik nr 1i Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (składane  również
przez jednostki organizacyjne) 
Załącznik 1j Wykaz rachunków bankowych
Załącznik nr 2a Oświadczenie wnioskodawcy o udzielonej pomocy
de minimis
Załącznik 3a Tabela dot. przychodów eksploatacyjnych -Tabela do
wyliczania luki finansowej oraz Metodologia wyliczania
ZPOD
  Wyjaśnienia do obliczania luki finansowej
  Przykład wypełnienia tabeli dot. luki finansowej
Załącznik 3b Tabela dot. przychodów realizacyjnych
- Tabela do realnej kalkulacji dochodów w projekcie
Załącznik nr 4a Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
na cele budowlane
Załącznik nr 4b Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
na cele realizacyjne
Załącznik nr 4e Opis techniczny inwestycji (jeśli brak dokumentacji
technicznej), a projekt nie jest realizowany w formie
Zaprojektuj i wybuduj
Załącznik 5a

Informacja dot. zapewnienia praktycznego wykorzystania
materiałów koncepcyjnych powstałych w ramach mikroprojektu
- dla projektów, w których przewidziana jest realizacja studium/ strategii/ ewaluacji/ planu innego materiału koncepcyjnego - wersja od 08.11.2018r. (zalecenie metodologiczne nr 2)

Wykaz pól we wniosku o dofinansowanie koniecznych do wypełnienia w dwóch wersjach językowych tj. w języku polskim i czeskim (dot. projektów typu B i C) - to pobrania

 

______________________________________________

Archiwum dokumentów FM:

1) wersja 1 - Załącznik nr 1h

2) wersja 1 - Załącznik nr 8

3) wersja 1 - Załączniki: 4a/1.c; 10a/1.e; 10b/1.g; 10a/9a 5.a; oraz 17 od dnia 08.11.2018r.

4) wersja 1 - Załącznik 18a, 18b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"