Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Promocja drogą do rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia

Tytuł projektu

Promocja drogą do rozwoju współpracy transgranicznej w
Euroregionie Silesia

Propagace cestou k rozvoji přeshraniční spolupráce v
Euroregionu Silesia

Wnioskodaca

Partner Projektu

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

Euroregion Silesia - CZ

Całkowita wartość projektu zgodnie
z decyzją EKS

16 726,50 EUR

Dofinansowanie (85%) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

14 217,52 EUR

Rodzaj projektu

Mikroprojekt własny

Termin realizacji

01.02.2020 – 31.01.2021

zmiana 1 - wydłużenie do 31.07.2021
zmiana 2 - wydłużenie do 31.12.2021

Numer i nazwa osi priorytetowej

Oś priorytetowa 4 - „Współpraca między instytucjami i społecznościami“

Krótki opis projektu

Mimo, że Euroregion Silesia ma za sobą ponad 20 lat działalności w zakresie współpracy transgranicznej, cały czas wśród swoich członków i w szerokiej opinii publicznej spotyka się z niewiedzą lub niedostatecznymi informacjami o tym znaczącym elemencie polityki spójności UE.
Celem projektu jest poprawa stanu wiedzy o znaczeniu współpracy transgranicznej dla rozwoju polsko-czeskiego pogranicza, jej wspieraniu przez Unię Europejską oraz roli Euroregionu Silesia.

Działania projektu:

Działanie nr 1 : Zarządzanie projektem

Działanie nr 2 : Promocja współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia

Działanie nr 3 : Realizacja nowej strony internetowej Euroregionu Silesia - partner CZ

Działanie nr 4 : Organizacja Forum regionów granicznych

Realizacja 1-2.10.2020

Program Forum - study tour

Program konferencji w ramach Forum

Prezentacje z forum - część 1 - komplet .zip

Prezentacje z forum - część 2 - komplet .zip

Działanie nr 5 : Szkolenia i warsztaty dla koordynatorów projektów transgranicznych

 

Projekt pt. „Promocja drogą do rozwoju współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia” jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP
„Przekraczamy granice”

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"