Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

KONKURS, KONKURS, KONKURS - OGŁASZAMY KONKURS "ZAPROJEKTUJ SILESIANKĘ"

2019-11-29
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry wspólnie z Euroregionem Silesia – CZ oraz Partnerami projektu Miastem Wodzisław Śląski, Město Budišov nad Budišovkou , Obec Jeseník nad Odrou, realizuje projekt „Silesianka” – szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia. W ramach w/w projektu z dniem 02.12.2019 r. ogłaszamy międzynarodowy publiczny konkurs plastyczny pod tytułem „Zaprojektuj Silesiankę”.

W ramach w/w projektu z dniem 02.12.2019 r. ogłaszamy międzynarodowy publiczny konkurs plastyczny pod tytułem „Zaprojektuj Silesiankę”.

Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu:                                                02.12.2019r.
Termin nadsyłania prac:                                            17.01.2020r.
Ogłoszenie wyników i informacji dla szkół:       do 06.02.2020r.
Ceremonia wręczenia nagród:                           20.02.2020r. (patrz pkt. 10 regulaminu).
 

Regulamin międzynarodowego publicznego konkursu plastycznego (zwanego dalej „regulaminem” i „konkursem”)

 1. Organizatorem konkursu są:
 • Euroregion Silesia – CZ z siedzibą w Opawie, Republika Czeska,
 • Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z siedzibą w Raciborzu, RP.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu w zależności od zaistniałych okoliczności (np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby kategorii wiekowych w zależności od liczby prac, zmiana terminu, oceny lub ogłoszenia konkursu, itp.).

 1. Celem konkursu jest zwizualizowanie wyglądu „Silesianki”  w formie „maskotki” (np. figury, zwierzęcia, rośliny, rzeczy), która połączy wszystkie wieże i platformy widokowe na terenie Euroregionu Silesia. Zwycięski projekt/forma „maskotki” zostanie profesjonalnie opracowany graficznie i stanie się symbolem łączącym wszystkie wieże i platformy widokowe tworzące „Silesiankę” – szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia.

Więcej informacji o projekcie na:

http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=silesianka&open_menu=210

https://www.euroregion-silesia.pl/index,,131.html

 1.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas:

- w Republice Czeskiej dla uczniów klas 1-9,

- w Rzeczpospolitej Polskiej dla uczniów klas 1-8,

z powiatu:

 • po stronie CZ granicy: powiaty Opava, Ostrava i Nový Jičín,
 • po stronie PL granicy: powiaty głubczycki, raciborski, rybnicki, wodzisławski (bez gminy Godów),

Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach wiekowych:
- 1. kategoria: dzieci w wieku od 6 do 10 lat,
- 2. kategoria: dzieci w wieku od 11 do 15 lat.

 1.  Harmonogram konkursu:

Ogłoszenie konkursu:                                                  02.12.2019r.

Termin nadsyłania prac:                                              17.01.2020r.

Ogłoszenie wyników i informacji dla szkół:         do 06.02.2020r.

Ceremonia wręczenia nagród:                                 20.02.2020r. (patrz pkt. 10 regulaminu).

 1. Uczestnicy konkursu stworzą prace plastyczne (np. rysunek/obraz) na temat „Zaprojektuj Silesiankę” zgodnie ze swoją fantazją i wyobraźnią.
 1. Prace należy przygotować samodzielnie, w formacie min. A4 - max. A3, przy użyciu następujących technik malarskich i rysunkowych:
 • kolorowy rysunek kredkami,

lub

 • kolorowa tempera (albo innymi dowolnymi farbami).
 1. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu pocztowego / dostawy prac za pośrednictwem firm transportowych / dostawczych / kurierskich.
 3. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt własny uczestnika.
 4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi nigdzie wcześniej niepublikowanymi i niebiorącymi udziału w innych konkursach.
 5. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują jego zasady zawarte w regulaminie.
 6. Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie, bez oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego (patrz załącznik nr 1 do regulaminu) nie będą brane pod uwagę
  w konkursie.
 7. Każda praca powinna posiadać na odwrocie następującą informacje:

- imię i nazwisko dziecka,

- klasa i wiek,

- nazwa i adres szkoły / instytucji,

- imię i nazwisko nauczyciela lub rodzica / opiekuna,

- kontakt e-mailowy lub telefoniczny w celu komunikacji związanej z konkursem.

 1. Do każdej pracy musi być dołączone wypełnione „Oświadczenie“ rodzica / opiekuna prawnego (patrz załącznik nr 1 do regulaminu).
 1. Kryteria oceny prac:
 • oryginalność, pomysł, niepowtarzalność,
 • praca plastyczna (kolor, staranność, dynamika, styl i sposób interpretacji itp.)
 1. Prace plastyczne muszą być dostarczone osobiście lub dostarczone pocztą / przesyłką / kurierem na następujące adresy:

EUROREGION SILESIA - CZ, Horni nam. 69 (budynek „Hlásky”, biuro na 1. piętrze), 746 01 Opava - dotyczy prac uczniów szkół podstawowych z czeskiej strony granicy,

STOWARZYSZENIE GMIN DORZECZA GÓRNEJ ODRY, ul. Batorego 7 (piętro II, lokal nr 1), 47-400 Racibórz - dotyczy prac uczniów szkół podstawowych z polskiej strony granicy.

Prace zostaną przyjęte do konkursu jeśli zostaną dostarczone przez nauczyciela, rodzica/opiekuna prawnego w wyznaczonym terminie zakończenia konkursu (w przypadku dostarczenia za pośrednictwem usług pocztowych / transportowych / kurierskich decyduje data stempla pocztowego).

 1. O wyborze zwycięzcy konkursu zadecyduje komisja, która zostanie zwołana w ciągu 14 dni roboczych po terminie dostarczenia prac konkursowych. Komisja będzie się składać z przedstawicieli partnerów projektu i eksperta w dziedzinie ilustracji i grafiki.
 2. W każdej z dwóch kategorii konkursowych zostanie wybrana najlepsza praca ze strony czeskiej i polskiej. Z tych czterech najlepszych prac zostanie wyłoniony główny zwycięzca konkursu, którego projekt zostanie zilustrowany i przedstawiony w formie graficznej w celu dalszego wykorzystania, jako nowego symbolu powstającego transgranicznego produktu turystycznego „Silesianka” – szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia.
 3. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane autorom prac, którzy zajmą pierwsze miejsce w wyżej  wymienionych kategoriach wiekowych, natomiast autor zwycięskiej pracy (główny zwycięzca konkursu) zostanie nagrodzony dodatkowo bonem upominkowym o wartości 1.000 CZK (dla CZ) lub 170 PLN (dla PL) przeznaczonym na zakup sprzętu sportowego / turystycznego.
 4. Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni wraz z opiekunami (np. nauczycielem, rodzicem/opiekunem prawnym) na ceremonię wręczenia nagród. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 20 lutego 2020r. w ramach Konferencji rozpoczynającej projekt „Silesianka” – szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia, która odbędzie się w auli GONG na terenie obszaru Dolnych Vitkowic w Ostrawie (cz: Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě). Ogłoszenie laureata konkursu obejmować będzie również uroczyste odsłonięcie zwycięskiego projektu „maskotki”.
 5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych www.euroregion-silesia.cz i www.euroregion-silesia.pl. Nauczyciele lub rodzice/opiekunowie prawni zostaną powiadomieni o wynikach konkursu pocztą elektroniczną lub telefonicznie i są zobowiązani do przekazania tych informacji uczestnikom konkursu. Zwycięskie projekty plastyczne z imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem, szkołą i klasą zostaną zaprezentowane na wspólnym profilu FB „Silesianka” oraz na nowej stronie internetowej.
 6. Wysyłając / dostarczając pracę, uczestnik wyraża zgodę na jej wykorzystanie w kontekście działań związanych z projektem (zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej). Prace zgłoszone do konkursu mogą być wykorzystywane do celów niekomercyjnych przez organizatorów konkursu (prezentacja i promocja projektu, wyników i działań) - w tym ich fotografowanie i kopiowanie. Prace przesłane /dostarczone na konkurs, stają się własnością organizatorów (bez prawa do roszczeń finansowych) i nie będą zwracane poszczególnym autorom po rozstrzygnięciu konkursu.
 7. Wysyłając / dostarczając pracę uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z organizacją konkursu oraz prezentacją ich wyników w zakresie: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego i/lub nauczyciela (e-mail lub telefon) nazwa i adres szkoły (patrz załącznik nr 1 regulaminu).
 8. Osoby do kontaktu w sprawie konkursu:

CZ strona granicy: Ing. Katerina Lindovska, Euroregion Silesia - CZ, Horni namesti 69, 746 01 Opava, telefon: +420 553 756 243, e-mail: katerina.lindovska@opava-city.cz

PL strona granicy: Anna Kubala, Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz, tel .: +48 32 415 64 94, wew. 14, e-mail: a.kubala@euroregion-silesia.pl

 

Załączniki:

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

----------------------------

Pełna wersja - Regulamin Konkursu - wersja PL

Pełna wersja - Regulamin Konkursu - wersja CZ

 

PLAKAT (do zamieszczenia w placówka oświatowych, gminach, itp.)

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"