Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Otwieramy 16. nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów

2022-05-20
W związku z nowymi wyzwaniami jakie stawia przed nami aktualna sytuacja na świecie, jak również w związku z wygospodarowanymi oszczędnościami w zakończonych mikroprojektach uruchamiamy 16. nabór wniosków do "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" po polskiej stronie. Do 4 lipca 2022 czekamy na Państwa projekty.

Informacje o naborze oraz warunkach jakie obowiązywać będą w 16. naborze wniosków


    Termin składania wniosków:             do 04.07.2022
    Termin 16. posiedzenia EKS:                     06.10.2022


    Szczegółowe warunki naboru:  

  • Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 30.04.2023,
  • Projekty PL Wnioskodawców, tylko Typ C,
  • Nabór dotyczy osi priorytetowych tj. OP2, OP4 przy uwzględnieniu dostępnych środków po zakontraktowaniu projektów na 15. EKS oraz przy uwzględnieniu dostępnych oszczędności i przesunięć środków pomiędzy osiami PL alokacji (wg. ustaleń z IZ/IK),
  • Nabór dotyczy projektów „miękkich” bez inwestycji, niekwalifikowalne będą następujące wydatki: prace budowlane – linia 6 budżetu,
  • Nabór wniosków będzie również związany ze skalą wyzwań wynikających z fali uchodźców spowodowanej inwazją Rosji na Ukrainę. Wspierane będą następujące działania:
  1. współpraca transgraniczna w dziedzinie zarządzania kryzysowego, ukierunkowana na radzenie sobie z falą uchodźców (wymiana informacji i zintensyfikowanie kontaktów, koordynacja podejmowanych działań, wymiana doświadczeń i skutecznych rozwiązań itp.);
  2. współpraca transgraniczna w dziedzinie rozwiązywania długofalowych aspektów kryzysu uchodźczego – współpraca i wymiana informacji w dziedzinie integracji uchodźców z lokalną społecznością oraz aktywizacją uchodźców na rynek pracy (np. wsparcie działań wolnoczasowych, edukacyjnych, pomoc prawna oraz w innych dziedzinach, kursy językowe itd.);
  3. stworzenie systemowych i trwałych transgranicznych mechanizmów zarządzania podobnymi sytuacjami kryzysowymi.
  • W ramach naboru nie będzie wspierane tworzenie strategii, studiów, analiz i podobnych materiałów koncepcyjnych (nie dotyczy materiałów metodycznych i dydaktycznych, które są narzędziem bezpośrednio wspomagającym realizację działań projektowych,
  • Mimo tego, że grupą docelową niniejszego naboru wniosków mogą być również uchodźcy z Ukrainy, nadal obowiązują zasady Programu dotyczące współpracy transgranicznej oraz wynikającej z niej wartości dodanej dla realizacji wspólnych działań

Informacje o naborach tutaj

Zapraszamy na konsultacje do Sekretariatu Stowarzyszenia. Prosimy o umawianie się telefonicznie na konsultacje z naszymi pracownikami.

Kontakt do nas tutaj

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"