Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

LI (51.) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry

2017-12-08
W dniu 05.12.2017r. w Raciborzu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmina Dorzecza Górnej Odry. W ramach porządku obrad były podejmowane uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Prezydium Euroregionu Silesia na 2018r., rekomendacji do zmiany statutu Euroregionu Silesia, czy składek członkowskich. Znaczną część programu posiedzenia poświecono projektom i zadaniom własnym Euroregionu Silesia.

Dodatkowymi punktami posiedzenia były sprawy związane z Programem INTERREG V-A RCz-RP i Funduszem Mikroprojektów 2014-2020.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"