Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Z "FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW 2014 - 2020 W EUROREGIONIE SILESIA"

2016-04-01
Euroregion Silesia (strona czeska: Euroregion Silesia – CZ, strona polska: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry) jako Zarządzający Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska ogłasza, iż z dniem 01.04.2016r. zostaje otwarty ciągły nabór wniosków na mikroprojekty z „Funduszu Mikroprojektów 2014 - 2020 w Euroregionie Silesia”. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w sposób ciągły, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji programowej. Wnioski (dla osi priorytetowej 2, 3 i 4), które zostaną złożone (sfinalizowane w aplikacji) do 16.05.2016r. do godz. 24.00, będą mogły być rozpatrywane na 1. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) dnia 28 lipca 2016r. Formularz Wniosku projektowego w ramach FM musi zostać wypełniony przy wykorzystaniu aplikacji internetowej – MS2014+.

OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
z „Funduszu
Mikroprojektów 2014 - 2020 w Euroregionie Silesia”
w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

 

Euroregion Silesia
(strona czeska: Euroregion Silesia – CZ, strona polska: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry)
jako Zarządzający
Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska ogłasza, iż z dniem 01.04.2016r.
zostaje otwarty ciągły nabór wniosków na mikroprojekty
z „Funduszu
Mikroprojektów 2014 - 2020 w Euroregionie Silesia”
 

Terminy składania wniosków:

Nabór wniosków jest ciągły od daty ogłoszenia naboru. Zarządzający Funduszem na bieżąco informuje o terminach posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS), na których będą omawiane złożone wnioski, oraz terminy w jakich jest konieczność złożenia wniosku o dofinansowanie, aby na danym posiedzeniu był omawiany, a także inne warunki dla danego naboru.

Terminy w 2016 roku:

1.nabór wniosków:

 • Termin składania wniosków na 1. Posiedzenie EKS :            do 16.05.2016
 • Termin 1. posiedzenia EKS :                                                 28.07.2016

 

2.nabór wniosków:

 • Termin składania wniosków na 2. Posiedzenie EKS:             do 03.10.2016
 • Termin 2. posiedzenia EKS :                                                 15.12.2016

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w sposób ciągły, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji programowej. Wnioski (dla osi priorytetowej 2, 3 i 4), które zostaną złożone (sfinalizowane w aplikacji) do 16.05.2016r. do godz. 24.00, będą mogły być rozpatrywane na 1. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS)
w lipcu br. Wszystkie wnioski, które Euroregion Silesia otrzyma po tym terminie, będą mogły być rozpatrywane na kolejnych posiedzeniach EKS.

Warunki dotyczące 1 naboru:

W ramach 1. naboru, wnioski przyjmowane będą:

 • dla wszystkich Typów projektów tj. Typ A, B i C, we wszystkich osiach priorytetowych tj. Oś, 2, 3 i 4,
 • dla każdego rodzaju Wnioskodawcy tj. wszyscy kwalifikowalni wnioskodawcy w ramach Funduszu Mikroprojektów,
 • Informujemy, iż w okresie kwietnia-maja 2016 roku zostaną wprowadzone niewielkie zmiany do „Wytycznych dla Wnioskodawcy” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, które są aktualnie do dyspozycji na stronach Internetowych Zarządzającego Funduszem.

Zasady składania wniosku na mikroprojekt:

 • Formularz Wniosku projektowego w ramach FM musi zostać wypełniony przy wykorzystaniu aplikacji internetowej – MS2014+. Wraz z wnioskiem projektowym należy złożyć wszystkie wymagane załączniki (również w wersji elektronicznej). Wniosek projektowy składa się za pomocą generatora wniosków w wersji elektronicznej.
 • Do Zarządzającego FM nie składa się wniosków w wersji papierowej.
 • Do złożenia wniosku niezbędne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość złożenia projektu bez stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego (w ramach upoważnienia dla Zarządzającego FM).

Ogólne informacje dotyczące Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia

 

Obszar wsparcia funduszu / terytorium działania Euroregionu Silesia

 • po stronie czeskiej:
  - obszar NUTS III kraj Moravskoslezský – obszar powiatów Opava, Ostrava, Nový Jičín
 • po stronie polskiej:
  - część obszaru NUTS III podregion Opolski – województwo Opolskie – powiat głubczycki
  - część obszaru NUTS III podregion Rybnicki – województwo Śląskie – powiat raciborski, rybnicki, wodzisławski – część (Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana), miasto (powiat grodzki) Rybnik i Żory

Partner Wiodący / Wnioskodawca / Partner Projektu musi być instytucją nieposiadającą charakteru przemysłowego lub handlowego oraz mieć osobowość prawną i siedzibę na terytorium określonym dla właściwego Zarządzającego FM. Wyjątek stanowią jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które są jednostkami instytucji mających siedzibę na terenie obszaru wsparcia lub poza obszarem działania danego Zarządzającego FM, ale na terenie danego Zarządzającego FM prowadzą działalność.

Zakres tematyczny mikroprojektów:

 • Oś priorytetowa 2: „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”
 • Oś priorytetowa 3: „Edukacja i kwalifikacje”
 • Oś priorytetowa 4: „Współpraca instytucji i społeczności”

Typy mikroprojektów

 • typ A: wspólny (= z partnerem wiodącym) – o dotacje wnioskuje partner wiodący w imieniu obu/wszystkich partnerów
 • typ B: partnerski  – o dotację wnioskuje każdy z parterów samodzielnie
 • typ C: samodzielny – o dotację wnioskuje tylko jeden z partnerów

Formularz Wniosku projektowego w ramach FM musi zostać wypełniony przy wykorzystaniu aplikacji internetowej – MS2014+ na stronie https://mseu.mssf.cz.

Limity finansowe mikroprojektów

Maksymalne dofinansowanie ze środków UE (EFRR) daje 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Minimalna kwota dofinansowania: 2 000 EUR
   
Maksymalna kwota dofinansowania:  
w osi priorytetowej 2:  
typ A: 60 000 EUR
typ B i C:  30 000 EUR
w osi priorytetowej 3 i 4:  
typ A:  40 000 EUR
typ B i C:     20 000 EUR

Całkowity budżet mikroprojektu nie może przekroczyć dwukrotności maksymalnej kwoty dofinansowania.

Dokumentacja, informacje, konsultacje

 • Wytyczne dla Wnioskodawcy, jak i  załączniki są zamieszczone są na stronach internetowych Euroregionu Silesia: www.euroregion-silesia.pl oraz www.euroregion-silesia.cz (dział „Nabór - Dokumentacja Funduszu do pobrania” na stronie głównej „Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020 INTERREG V-A”),
 • Informacji oraz konsultacji udziela (po stronie polskiej – Zarządzający FM):

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz
e-mail:                    info@euroregion-silesia.pl
telefon:                   + 32 415 64 94, 415 30 95

Konsultacje indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Sekretariacie.
 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"