Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Uwaga Szkoły - zawodowe, średnie i wyższe! Zapraszamy na szkolenie - Oś priorytetowa 3 "Edukacja i kwalifikacje"

2017-01-18
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, polska część Euroregionu Silesia, zaprasza na szkolenie na temat: “Wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność kosztów w Osi Priorytetowej 3 "Edukacja i kwalifikacje" w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020”, które odbędzie się w dniu 09 luty 2017 roku (czwartek) w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta w Raciborzu (47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6) o godz. 12:30.
Szkolenie odbędzie się w dniu 09 luty 2017 roku (czwartek) w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta w Raciborzu (47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6) o godz. 12:30.  
 
Szkolenie poświęcone jest przedstawieniu ogólnych zasad wnioskowania o środki UE w Osi Priorytetowej 3 (OP3) – “Edukacja i kwalifikacje” w programie INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.
Na szkoleniu będą również omawiane zasady kwalifikowalności kosztów i przykłady możliwych do realizacji działań.
 
Szkolenie kierowane jest zarówno dla instytucji/osób, które miały już styczność z Funduszem Mikroprojektów na przykład w perspektywie 2007-2013, ale również dla instytucji/osób, które jeszcze nie były wnioskodawcami w Euroregionie Silesia.
 
W załączeniu przesyłamy Państwu “Informację dla Wnioskodawców (OP3)" która zawiera podstawowe dane o Osi Priorytetowej 3 jak i informacje na jakie działania można pozyskać środki. Ponadto w załączeniu przesyłamy Państwu szczegółowy program szkolenia, oraz kartę zgłoszeniową. Proszę o zapoznanie się z załącznikami do e-maila.
 
Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu proszę o wypełnienie Karty zgłoszeniowej i odesłanie jej do Sekretariatu Stowarzyszenia w terminie do 07 lutego 2017r.
 
Serdecznie zapraszamy na szkolenie!
 
Zaproszenie wraz z programem szkolenia
Karta zgłoszeniowa - zgłoszenie przyjmowane są do 07.02.2017
 
-------------------------------

INFORMACJA DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW MIKROPROJEKTÓW OSI PRIORYTETOWEJ 3 (OP3) – „EDUKACJA I KWALIFIKACJE”
FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW 2014-2020 W EUROREGIONIE SILESIA
W RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA

 

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Zarządzający Funduszem Mikroprojektów po polskiej stronie Euroregionu Silesia zaprasza wszystkie szkoły średnie i wyższe do składania wniosków
o dofinansowanie do Osi priorytetowej 3 – „Edukacja i kwalifikacje” do Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

 

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW 2014-2020 W EUROREGIONIE SILESIA

W RAMACH PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA - POLSKA

 

Program czesko-polskiej współpracy transgranicznej na okres 2014-2020, w porównaniu do okresu programowania w latach 2007-2013, powrócił do wcześniej stosowanej nazwy INTERREG, która zgodnie z kolejnością okresu programowania jest obecnie oznaczona rzymską cyfrą V oraz literą A wskazującą określony kierunek w ramach europejskiej współpracy terytorialnej – współpracę transgraniczną. Podobnie jak w poprzednich okresach, elementem programu jest Fundusz Mikroprojektów, który wprowadzono już w przedakcesyjnych czesko-polskich programach PHARE CBC (w okresie 1999-2003 pod nazwą Wspólny Fundusz Małych Projektów) i pomyślnie realizowano
w ramach Inicjatywy INTERREG IIIA 2004-2006 oraz w programie POWT 2007-2013. Tak jak dotychczas, również i w tym okresie Fundusz Mikroprojektów jest zarządzany przez euroregiony, które jako tzw. Zarządzający Funduszem Mikroprojektów wykonują wszystkie zadania związane z realizacją tej części programu.

OŚ PRIORYTETOWA 3: EDUKACJA I KWALIFIKACJE

 

Priorytet Inwestycyjny

Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia.

 

Działania, realizowane w ramach tego PI, mają na celu stworzenie systemowych uwarunkowań dla polepszenia sytuacji osób kończących edukację na wspólnym rynku pracy oraz wpłyną na zwiększenie jego transgranicznej spójności i dostępności. Specyficznym problemem, na który reaguje PI, są bariery administracyjne w uznawaniu kwalifikacji i dyplomów po drugiej stronie granicy.

 

Cel szczegółowy OP3

Zwiększenie poziomu zatrudniania absolwentów

 

Punktem wyjścia dla tego celu szczegółowego jest potrzeba zwiększenia innowacyjności systemu edukacji w kontekście transgranicznym w celu wzmocnienia pozycji osób wchodzących na transgraniczny rynek pracy.

Przykłady możliwych działań w ramach OP3

 

1. Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia

 • przygotowanie (lub przystosowanie), koordynacja i realizacja wspólnych kursów, zajęć praktycznych, programów nauczania i innych form wspólnego kształcenia (będą to krótko-
  i długookresowe cykle edukacyjne, w których udział wezmą zarówno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, jak i pracownicy pedagogiczni).
 • realizacja transgranicznych wymian uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów
  i pracowników pedagogicznych między placówkami oświatowymi;
 • wymiany umożliwiające pobyty uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i pracowników pedagogicznych w sąsiednim kraju, realizowane przez placówki oświatowe, również
  z włączeniem innych partnerów.
 • działania systemowe w dziedzinie edukacji  - opracowania studyjne, strategie, wymiana informacji i doświadczeń.

2. Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na rynku pracy

 • inicjowanie i promowanie nowych oraz rozwijanie (adaptacja) istniejących ofert i programów, w tym realizacja kursów pilotażowych/cyklów edukacyjnych, tworzonych w szczególności
  w ramach współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i instytucjami rynku pracy.
 • realizacja staży zawodowych i praktyk w podmiotach gospodarczych, organach administracji
  i innych organizacjach, w których uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci mogą podnieść kwalifikacje i wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce.

UWAGA: W ramach działań 1 i 2 kwalifikowalnymi beneficjentami nie są szkoły elementarne
(w RCz: szkoły podstawowe, w RP: podstawowe i gimnazja).

3. Rozwój kształcenia językowego w ramach systemu oświaty

 • nauka języka partnera zagranicznego (języka czeskiego lub polskiego).

W ramach działania będą dofinansowywane różne formy i instrumenty nauki języka partnera, realizowane w ramach systemu oświaty dla uczniów/studentów podmiotów będących kwalifikowalnymi beneficjentami w ramach Programu. Dofinansowana będzie w szczególności nauka:

 • w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • w szkołach wyższych i na uniwersytetach.
 • kursy stacjonarne oraz w formie nauki języka na odległość (e-learning itp.).
 • wymiana uczniów i studentów w celu nauki języka jako działanie towarzyszące do programów nauczania: nabycie materiałów dydaktycznych.

Jednocześnie w ramach OP3 możliwe są działania inwestycyjne (np. zakup wyposażenia, przystosowanie pomieszczeń itp.), które będą finansowane jako wydatki kwalifikowalne jedynie przy spełnieniu następujących kryteriów:

 1. będą one bezpośrednio powiązane z działaniami edukacyjnymi, będącymi przedmiotem projektu,
 2. będą jednoznacznie niezbędne do osiągnięcia celów projektu,
 3. nie będą stanowić większości działań projektu ani większości wydatków w ramach budżetu projektu.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW

 

 

Obszar wsparcia funduszu / terytorium działania Euroregionu Silesia

 • po stronie czeskiej:
 • obszar NUTS III kraj Moravskoslezský – obszar powiatów Opava, Ostrava, Nový Jičín
 • po stronie polskiej:
 • część obszaru NUTS III podregion Opolski – województwo Opolskie – powiat głubczycki
 • część obszaru NUTS III podregion Rybnicki – województwo Śląskie – powiat raciborski, rybnicki, wodzisławski – część (Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana), miasto (powiat grodzki) Rybnik i Żory

 

Partner Wiodący / Wnioskodawca / Partner Projektu musi być instytucją nieposiadającą charakteru przemysłowego lub handlowego oraz mieć osobowość prawną i siedzibę na terytorium określonym dla właściwego Zarządzającego FM. Wyjątek stanowią jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które są jednostkami instytucji mających siedzibę na terenie obszaru wsparcia lub poza obszarem działania danego Zarządzającego FM, ale na terenie danego Zarządzającego FM prowadzą działalność.

Ze względu na zasadę współpracy w ramach projektów transgranicznych każdy mikroprojekt musi być realizowany przez minimum 2 Wnioskodawców "Partnerów" w tym: 1 Wnioskodawca z Polski i 1 Wnioskodawca/Partner projektu z Czech. Wnioskodawcy muszą być z obszaru wsparcia danego FM (jak wyżej) oraz być instytucją kwalifikowalną w ramach programu.

 

Typy mikroprojektów

 • typ A: wspólny (= z partnerem wiodącym) – o dotacje wnioskuje partner wiodący w imieniu obu/wszystkich partnerów
 • typ B: partnerski  – o dotację wnioskuje każdy z parterów samodzielnie
 • typ C: samodzielny – o dotację wnioskuje tylko jeden z partnerów

 

Limity finansowe mikroprojektów składanych do OP3 – „Edukacja i kwalifikacje”

 • Minimalna kwota dofinansowania:         2 000 EUR
 • Maksymalna kwota dofinansowania:
  • typ A:                                  40 000 EUR
  • typ B i C:                             20 000 EUR

Całkowity budżet mikroprojektu nie może przekroczyć dwukrotności maksymalnej kwoty dofinansowania.

 

Finansowanie mikroprojektów

Po stronie polskiej:

 • maks. 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • 5% z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej;
 • 10% z własnych środków wnioskodawcy.

 

 

Po czeskiej stronie:

 • maks. 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • 15% z własnych środków wnioskodawcy.

 

 

Aplikacja / Portal  MS2014+

Aplikacja MS2014+ to portal służący do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu INTERREG V-A RCz-PL w tym w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia. Aplikacja MS2014+ znajduje się pod adresem https://mseu.mssf.cz/

 

 

Terminy naboru wniosków o dofinansowanie w 2017 roku:

4. nabór wniosków:

 • Termin składania wniosków na 4. Posiedzenie EKS :      do 29.05.2017
 • Termin 4. posiedzenia EKS :                                                      07.09.2017

 

5. nabór wniosków:

 • Termin składania wniosków na 5. Posiedzenie EKS:       do 30.10.2017
 • Termin 5. posiedzenia EKS :                                                      01.02.2018

 

 

Wytyczne dla Wnioskodawcy, jak i  załączniki są zamieszczone są na stronach internetowych Euroregionu Silesia: www.euroregion-silesia.pl oraz www.euroregion-silesia.cz (dział „Nabór - Dokumentacja Funduszu do pobrania” na stronie głównej „Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020 INTERREG V-A”).

 

Wszyscy zainteresowani Wnioskodawcy mogą konsultować swoje wnioski projektowe w Sekretariacie polskiej części Euroregionu Silesia tj. w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry
w Raciborzu, ul. Batorego 7 (II piętro). Zapisy na konsultacje należy uzgadniać z pracownikami Sekretariatu telefonicznie (32 415-64-94) lub e-mailem (info@euroregion-silesia.pl).

 

Zapraszamy do składania wniosków projektowych!

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"