Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Zmiany dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych w szczególności tzw. „zasada konkurencyjności”

2018-03-28
Zarządzający FM informuje, iż z dniem 28.03.2018 wprowadzono Zalecenie Metodologiczne nr 2 do Podręcznika Beneficjenta Mikroprojektu w związku ze zmianami. Zmiany dotyczą zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności tzw. „zasady konkurencyjności”, w tym konieczności upubliczniania ogłoszeń w bazie konkurencyjności również przez polskich mikrobeneficjentów realizujący projekty w ramach Funduszu Małych Projektów.
  1. W związku z opublikowaniem na stronie programu INTERREG V-A www.cz-pl.eu Wersji nr 4 - PODRĘCZNIKA WNIOSKODAWCY, w tym aktualizacji załącznika nr 35 w/w podręcznika, Zarządzający FM wprowadza aktualizację załącznika nr 2 Podręcznika Beneficjenta Mikroprojektu.
  1. Zmiany dotyczą zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności tzw. „zasady konkurencyjności”, w tym konieczności upubliczniania ogłoszeń w bazie konkurencyjności również przez polskich mikrobeneficjentów realizujący projekty w ramach Funduszu Małych Projektów.   
  1. W związku z wyżej wprowadzonymi zmianami następuje aktualizacja Załącznika nr 2 do Podręcznika, tj.: „Zasady szczegółowe dotyczące udzielania zamówień w projekcie/mikroprojekcie”.

Szczegóły "Rozliczenia mikroprojektów - dokumentacja do pobrania"

Najważniejsza zmiana dla Mikrobeneficjentów /dział 1.2. Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych przez podmioty zobowiązane do stosowania zasady konkurencyjności, pkt. 13/:

13) Upublicznienie zapytania ofertowego przez beneficjenta[1] lub wnioskodawcę[2] polega na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności[3],[4],a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju - wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę lub innej stronie internetowej, przeznaczonej do umieszczania na niej zapytań ofertowych[1] Do publikacji ogłoszeń w bazie konkurencyjności zobowiązani są również polscy mikrobeneficjenci realizujący projekty w ramach Funduszu Małych Projektów.

[2] W przypadku gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed  odpisaniem umowy o dofinansowanie

[3] Strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl)

[4] Publikacja ogłoszeń przez beneficjentów oraz wnioskodawców w bazie konkurencyjności następuje w module „Chcę dodać ogłoszenie – Jestem Wnioskodawcą (Zamawiający – Wnioskodawca). W polu „Numer naboru (*wymagane)” należy podać następujący nr naboru  PLSK.01.01.00-IP.01-00-CZE/16

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"